Gebruiksklassen pompen

Vermogen
Het vermogen wordt uitgedrukt in kW (1 kW = 1,34 pk). De vermogens die op deze pagina vermeld staan, zijn gebaseerd op maximumvermogens bij een constante belasting, zodat een thermisch evenwicht wordt bereikt; ook wel S1-belasting genoemd. Andere belastingsoorten, zoals kortstondig en intermitterend (S2, S3, S4 etc.), kunnen van invloed zijn op het maximum vermogen, dat van de elektromotor mag worden afgenomen, waarbij in combinatie met de omgevingstemperatuur, de maximaal toelaatbare temperatuurgrens van de toegepaste isolatiematerialen niet mag worden overschreden. Bij een juiste combinatie van elektromotor type en toepassing, zal het rendement zo hoog mogelijk zijn en kan een zo klein mogelijke huisgrootte gekozen worden.

Bedrijfstype
De bedrijfstypen (S1 t/m S10), die zijn vastgelegd in de publicatie IEC 60034-1, geven aan wat de gebruiksduur of de gebruiksfrequentie van een elektromotor kan zijn. De belastingsgrens tot waar men met een elektromotor kan gaan, wordt in het algemeen bepaald door de maximaal toelaatbare temperatuur van de stator en/of de rotor. De normaliter gehanteerde standaardvermogens zijn de zogenaamde IEC-adviesvermogens gebaseerd op S1-continubedrijf van de elektromotor.

S1: Continu bedrijf
Bedrijf bij constante belasting gedurende een zodanige tijd, dat er een thermisch evenwicht wordt bereikt. Het vermogen dat op het typeplaatje staat, mag continu worden afgenomen. Het typeplaatje vermeldt: S1.

S2: Kortstondig bedrijf
Bedrijf bij constante belasting gedurende een bepaalde periode, die korter is dan die waarin een thermisch evenwicht zou worden bereikt, gevolgd door een rustperiode van voldoende duur om het temperatuurverschil tussen de machine en het koelmiddel tot minder dan 2K te laten terugkeren. De inschakelduur van de elektromotor is maximaal de aangegeven tijd, waarna de elektromotor weer afkoelt tot omgevingstemperatuur. Het typeplaatje vermeldt bijv.: S2 – 5 min (alternatief: 10, 20 of 30 min.).

S3: Intermitterend periodiek bedrijf
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een periode met constante belasting en een rustperiode. Bij dit bedrijf is de cyclus zo, dat de aanloopstroom geen aanzienlijke invloed op de temperatuurverhoging heeft. De elektromotor wordt aan/uit geschakeld, waarbij de belastingsduur overeenkomt met het genoemde percentage. De aan/uit periode wordt normaal op 10 minuten gesteld. Het typeplaatje vermeldt bijv.: S3 – 15% (alt. 25, 40 of 60%).

S4: Intermitterend periodiek bedrijf met aanloop
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een belangrijke aanloopperiode, een periode met constante belasting en een rustperiode. Bedrijfstype als S3, echter, met de invloed van de aanloop. In dit voorbeeld is de inschakeltijd 25% (7,5 sec. van 1 cyclus 0,5 min.=120 c/h +gegevens maximale massatraagheid). Het typeplaatje vermeldt dan: S4 – 25% 120 + gegevens maximale massatraagheid.

S5: Intermitterend periodiek bedrijf met elektrisch remmen
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een aanloopperiode, een periode met constante belasting en een periode met snel elektrisch remmen en een rustperiode. Bedrijfstype als S4, echter, met de invloed van elektrisch remmen. Het typeplaatje vermeldt bijv.: S5 – 25% en de gegevens van maximale massatraagheid.

S6: Ononderbroken bedrijf met periodiek intermitterende belasting
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een periode met constante belasting en een periode met nullast. Er is geen rustperiode. De elektromotor draait continue, echter, de belasting is gedurende bijvoorbeeld 40% van de cyclus (normaal 10 min.) gelijk aan het vermogen zoals vermeld op de kenplaat. Het typeplaatje vermeldt bijv.: S6 – 40%.

S7: Ononderbroken bedrijf met periodiek elektrisch remmen
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een aanloopperiode, een periode met constante belasting en een periode met elektrisch remmen. Er is geen rustperiode. Bedrijfstype als S5, maar zonder rustperiode. Het typeplaatje vermeldt dan: S7 (+ gegevens cyclus etc.).

S8: Ononderbroken bedrijf met periodiek veranderende belasting en toerental
Bedrijf samengesteld uit een reeks gelijke cyclussen, elk bestaande uit een periode met constante belasting bij een bepaald toerental, gevolgd door een of meer periodes met andere belastingen, waarbij andere toerentallen horen (bijv. teweeggebracht door verandering van pooltal). Er is geen rustperiode. Het typeplaatje vermeldt dan: S8 (+ gegevens cyclus etc.)

S9: Bedrijf met niet-periodiek veranderende belasting en toerental
Bedrijf waarbij in het algemeen de belasting en het toerental niet periodiek binnen het toegestane bedrijfsgebied veranderen. Bij dit bedrijf treedt herhaaldelijk overbelasting op, die veel groter kan zijn dan de referentiebelasting. Voor dit bedrijf wordt een handig gekozen constante belasting, gebaseerd op bedrijfstype S1, als referentiewaarde worden genomen (‘Pref’) voor het overbelastingsmodel. De typeplaatje vermeldt S9 – (+ gegevens cyclus enz.).

S10: Bedrijf met verschillende constante belastingen
Bedrijf bestaande uit niet meer dan vier verschillende belastingswaarden (of vergelijkbare belastingen), elk voldoende lang gehandhaafd om de motor het thermisch evenwicht te laten bereiken. De kleinste belasting binnen een cyclus mag nul zijn (nullast of rust). Voor dit bedrijfstype moet een handig gekozen constante belasting, gebaseerd op het bedrijfstype S1, als referentiewaarde worden genomen (‘Pref’) voor de verschillende belastingen. Het typeplaatje vermeldt dan:S10 – (+ gegevens cyclus enz.).

nl_NLDutch